Utazási és részvételi feltételek

Tájékoztató az utazási csomagra vonatkozó szerződésekhez.

Az általunk kínált utazási szolgáltatások a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében utazási csomagnak minősül. Ez alól kivételt képeznek a 24 órát nem meghaladó (egynapos) utazásaink. Az utazási szolgáltatásegyüttesre (továbbiakban: utazási csomagokra) vonatkozó szerződésből fakadó jogosultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a Victory Travel Kft. (8800 Nagykanizs, Platán sor 7/A; Adószám: 26776826-2-20; engedélyszám: U-001884) (továbbiakban: Utazásszervező) a felelős. Ön a szerződés aláírásával a jogszabályi előírásoknak megfelelően, védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha az Utazásszervező fizetésképtelenné válik, ez esetben az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatéríti, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítja.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok az alábbiak:

 • Az utazók az utazási szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.

 • Az utazási szerződésben minden esetben feltüntetésre kerül, ki a felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.

 • Az utazási szerződésben megtalálható egy ügyeleti telefonszám, amelyen keresztül kapcsolatba az Utazásszervezővel.

 • Az utazók az Utazásszervező előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre. Erre azonban ész szerű időn belüli időkeret áll rendelkezésre.

 • Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak, árfolyam) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Erről a döntésről az Utazó köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul értesíteni. Ha az Utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a szóban forgó szerződésben a vonatkozó költségek csökkennek.

 • Amennyiben az utazási csomag lényeges eleme a díjtól eltérő lényegesen megváltozott, az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést. Ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénz visszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.

 • Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot (a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül az utazási csomagot érintő ország)

 • az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést a vonatkozó rendeletben leírtak szerint.

 • Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.

 • Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az Utazásszervező nem orvosolja a problémát.

 • Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.

 • Az Utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. A segítségnyújtási kötelezettség az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtását jelenti a rendelet 26. §-nak értelmében.

 • Ha az Utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az Utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az Utazásszervező a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért valamint a rendeletben előírt szükséghelyzeti kötelező védelemért az alábbi szervezet révén gondoskodott a védelemről: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe (1139 Budapest,Váci út 99. ; +36-1-460-1400; utasadmin@colonnade.hu) • Az utazók ezzel a szervezettel vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás Felügyeleti Osztály; 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. – 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1; www.kormanyhivatal.hu +36 (1) 4585-800; idegenforgalmi@bfkh.gov.hu;), ha a szolgáltatások teljesítését az Utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

  A leírtakat tudomásul vettem.

  Dátum:…………………….

  ……………………………………………..

                             aláírás

Utazási és részvételi feltételek A VICTORY TRAVEL Utazási Iroda Kft (8800 Nagykanizs, Platán sor 7/A; Adószám: 26776826-2-20; engedélyszám: U-001884,tel. 06306449497), mint utazásszervező (továbbiakban: Victory Travel), a Ptk. 415-416. §-ával, illetve az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (11. 28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal, valamint a 472/2017. (12.28.) és 473/2018. (12.28.) Korm. rendelettel összhangban meghatározza az utazási iroda és az Utazó között az utazási szerződésben nem szabályozott kérdéseket. Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben közölt általános információk az utazási szerződés részét képezik. A programfüzetben található általános információk és az utazási feltételekben foglaltak az utazási szerződés mellékletét képezik

Utazási szerződés létrejötte

 1. . Az Utazó utazását írásban a Victory Travel irodájában, vagy bármely, a VICTORY TRAVEL-lel útjai értékesítésére szerződést kötött utazási irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást az utazási iroda nyilvántartásba veszi, vagy az utazási iroda írásban visszaigazolja és az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget (40 %) (30 napon belüli indulás esetén a teljes részvételi díjat) megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, az utazási iroda – az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig. Ha ezen időpontig az Utazó az előleget nem fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az Utazótól a foglalással kapcsolatos költségeinek (telefon, fax stb.) megtérítését.

 2. Ha az Utazó utazásközvetítő irodánál fizette be a részvételi díjat, akkor – az Utazó szerződés-aláírásától függetlenül – az utazási szerződés létrejöttének feltétele, hogy az utazásközvetítőnél befizetett díj megérkezzen a VICTORY TRAVEL számlájára. Az utazásközvetítő késedelmes vagy nem fizetése esetén a VICTORY TRAVEL – utazási szerződés teljesítésének hiányában – megtagadhatja az utaztatást, és az ezzel kapcsolatos jogi és anyagi felelősség az utazásközvetítőt terheli. A díjak beérkezésének időpontjáig a VICTORY TRAVEL nyilvántartásba veszi az Utazó jelentkezését. A késedelmes fizetésből eredendő károkért a megbízott Partner irodát terheli a felelősség. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánk nem vállal felelősséget az úti okmányok szerződéstől eltérő időpontban történő kiadására.

 3. A VICTORY TRAVEL az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba vételi számát -ha az utazási szerződést utazásközvetítő útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefonszámát- az Utazó/Utazók nevét és lakcímét, továbbá – elektronikus úton kötött utazási szerződés esetén – elektronikus levelezési címét, az Utazó által megrendelt szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját forintban meghatározva, az Utazó által megrendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel az utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

 4. Az Utazó megrendelésével, az előleg befizetésével és a szerződés aláírásával létrejön a felek között az utazási szerződés, melynek egy példánya az Utazót illeti meg. Az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az Utazó szándékát a jelentkezési lap aláírásával, vagy más módon egyértelműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik, az utazási iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az Utazó a szerződés szerinti összeget befizeti, illetve utazásközvetítő útján történő foglalás esetén az utazásközvetítőnél befizetett díj a VICTORY TRAVEL számlájára megérkezik.

 5. Ha nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, az utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót. E harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik.

 6. Az Utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére engedményezni. Az Utazó köteles erről az utazási irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő. Kivétel a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges, illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költségére szintén a légitársaság szabályzata az irányadó.

 7. A VICTORY TRAVEL fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglaltaktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik az utazási szerződés részévé, ha az Utazó a tájékoztatást megkapja és ennek megtörténtét az utazási szerződés tartalmazza, vagy az Utazó aláírásával igazolja, hogy a tájékoztatást megkapta

Az Utazó jogai és kötelezettségei

1. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a VICTORY TRAVEL útmutatásai alapján, az indulásra vonatkozó információk, valamint az iroda képviselőjének szóbeli információinak tudomásul vétele.

 1. Az Utazó köteles az indulás dátumát, helyét, óráját, valamint a kint tartózkodás leforgása alatt a helybeli idegenvezetőkkel való találkozás idejét tiszteletben tartani. Ugyanez érvényes a visszaindulásra is. Ellenkező esetben a találkozás időpontjának nem betartásából eredő összes költséget kizárólag az Utazó viseli.

 2. Ha az utazás ideje alatt az Utazó lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt.

 3. Az Utazási Iroda az út indulásakor vagy azt követően azonnali hatállyal kizárhatja az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben megzavarja az utazás lefolyását, magatartásával Utazótársai egészségét, biztonságát veszélyezteti, megtagadható tőle a további programokon való részvétel. Utazásainkon alkohol- és drog befolyása alatt álló Utazók nem vehetnek részt. Idegvezetőnk ezen személyeket kizárhatják az utazásból a többi Utazó nyugalma érdekében. Ilyenkor, az utazásból kizárt Utazó, hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. Az Utazási Irodát ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti.

 4. Az utazás során az Utazó által 3. személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.

 5. Az Utazó saját maga köteles gondoskodni dolgainak őrzéséről, felügyeletéről, kivéve, ha a VICTORY TRAVEL, képviselője vagy közreműködője a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette. A megőrzésre való átvételt az Utazónak átadott csomagjegy / elismervény bizonyítja.

 6. Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a VICTORY TRAVEL felelősséget nem vállal.

Az Utazási Iroda jogai és kötelezettségei

 1. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális programok) álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni.

 2. A VICTORY TRAVEL fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben.

 3. Ha a katalógus leírása az Utazó által lefoglalt utazással összefüggésben ún. fakultatív szolgáltatásokat is tartalmaz, ezeket a VICTORY TRAVEL – közreműködője útján – csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma).

 4. Az Utazási Iroda fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát „vis major” esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény veszélyezteti, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása esetén.

 5. A VICTORY TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek miatt. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, útviszonyok, határátlépés….) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles az iroda visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Ide tartozik az az eset is, amikor biztonsági vagy politikai helyzet miatt útvonalat, határátkelőt kell módosítani, még akkor is ha ez a programot minimálisan érinti. Ebben az esetben a VICTORY TRAVEL törekszik az utazók számára a lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. Ha az Utazót a VICTORY TRAVEL rendkívüli, elháríthatatlan körülmények miatt nem tudja a társasút befejeztével hazaszállítani (pl. szélsőséges időjárási viszonyok), akkor maximum 3 éjszakai, az utazás során használt, azzal azonos kategóriájú szállást biztosít az Utazónak.

 6. Az Utazási Iroda a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget, ha a programváltoztatásra 3. személy magatartása, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatt csúszás, programváltozás.) Az Utazót a bajban (rosszullét, betegség, lopás, incidens esetén) a VICTORY TRAVEL idegenvezetője tájékoztatja azokról a telefonszámokról, amelyek segítséget nyújthatnak (konzulátus, kórház, rendőrség, stb.). A VICTORY TRAVEL képviselője, az idegenvezető továbbá telefonos segítséget nyújt a probléma megoldásában, de a VICTORY TRAVEL a bajba jutott Utazó biztosítási eseménynek számító ellátására nem kötelezhető. Minden Utazónak rendelkeznie kell a VICTORY TRAVEL utazása alatt olyan asszisztenciát magyar nyelven nyújtó biztosítással, amely lehetővé teszi biztosítási esemény esetén a bajba jutott ellátását. A biztosítás hiányából eredő káreseményekért a VICTORY TRAVEL felelőséggel nem tartozik. Különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a biztosítási esemény kapcsán, a bajba jutott Utazó miatt, olyan program nem teljesül, amely előre kifizetett belépőjegyeket érint. Ez esetben a VICTORY TRAVEL kártérítési felelősséggel nem tartozik a további utazó fel.

 7. Az utazási iroda kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a programajánlatban foglaltaktól kivételesen és indokolt esetben eltérjen.

 8. Amennyiben az Utazó egyedül utazik, de kétágyas elhelyezést kér, indulás előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. A szerződés megkötését követően amennyiben az iroda biztosítja a társítást, a szerződés már nem módosítható egyágyas szobára.

Fizetési feltételek

 1. Az Utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az Utazási Iroda más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidőről a VICTORY TRAVEL külön értesítést nem küld, azonban a határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezheti. Ilyen esetben az Utazási Iroda úgy tekinti, mintha az Utazó az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe.

 2. A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót tartalmazza. Az Utazó a részvételi díjat – az előleg összegével csökkentetten – az utazás megkezdését megelőzően legkésőbb 30 nappal köteles befizetni. Teljes részvételi díj fizetendő, amennyiben a megrendelés az indulástól számított 30 napon belül történt meg. A határidő be nem tartásával kapcsolatban a felelősség az Utazót terheli. Többszöri, írásbeli fizetési felszólítás figyelmen kívül hagyása esetén a VICTORY TRAVEL a foglalást az 5.4. pontban leírtaknak megfelelően törölheti.

 3. A programajánlat minden esetben tartalmazza, hogy mely program képezi részét az utazásnak, illetőleg, mely program igénybevétele esetén milyen összegű költséget kell külön fizetni. Ha az Utazó az utazás során a programajánlatban, illetve az írásos jelentkezésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen köteles megfizetni.

 4. A fakultatív programra befizetett részvételi díjat, amennyiben a kellő számú jelentkező hiányában elmarad, a VICTORY TRAVEL visszafizeti

Lemondási feltételek

 1. VICTORY TRAVEL fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi egyezményen alapuló díjszabásait, vagy hatósági árának változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utazó elállhat az utazási szerződéstől. Az Utazó az erről szóló értesítéstől számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni, hogy az utazási szerződéstől eláll-e. Az árak 320 Ft/EUR árfolyamig érvényesek.

 2. Az Utazó az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utazó – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (un.no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

 3. Ha az Utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy az utazási iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az Utazó az értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat.

 4.  Az utazási iroda jogosult a fizetendő teljes díjat a jogszabály szerinti esetekben módosítani, de ennek mértékét és indokát köteles az utassal írásban közölni. A módosított díj számításának módja: a részvételi díj a közzétett (kalkulált) árfolyam változásának százalékos arányában módosulhat, az egyéb kötelező terhek pedig a konkrét költség változásának megfelelően – figyelembe véve az árfolyam-emelkedést is – változtathatók. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az utas – az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul, írásban tett nyilatkozattal – az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben az utazásszervező az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes díj azonnali visszafizetésére, és az után – az utazási szerződés megkötésétől számított időre, az érintett naptári félév első napjára érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű – kamat megfizetésére köteles.

  Amennyiben az utas elfogadja a változtatásokat és vállalja a különbözeti összeg megfizetését, a szerződés módosításra kerül.

 5. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az utazási iroda kézhez vételével válik hatályossá. Az utazás meg nem kezdése esetén, amennyiben az utas a lemondási szándékot előzetesen írásban nem jelezte, az utazási iroda jogosult a teljes befizetett összeget megtartani.

 6. Ha az utas az 1. pontban meghatározott okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles az utazási iroda kárának ellentételezésére kártalanítást teljesíteni (bánatpénz).

   Többnapos program 60 napon belül történő lemondásakor a bánatpénz mértékére az alábbiak érvényesek:

 • 60-36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
 • 35-22 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30%-a
 • 21-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
 • 14-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a
 • 7 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

Egynapos program 15 napon belül történő lemondáskor a bánatpénz mértékére az alábbiak érvényesek:

 • 15-7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
 • 6-4 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
 • 3 napon belüli lemondás esetén, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.

A lemondás napja beleszámít, az utazás napja nem számít bele a bánatpénz elszámolásnál figyelembe vett napokba.

Az utazási iroda jogosult levonni az őt megillető összeget az utas által fizetett összegből (részvételi díj, stb.).

Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az Utazót, aki az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be.

Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentkezéskor, illetve a szerződés megkötésével egy időben, részletes tájékoztatót adunk ki.

Az Utazó utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek megváltoztatása (pl.: időpontváltoztatás, vagy azonos időpontban induló utazásra történő átjelentkezés esetében) az utazás megkezdéséig – elállásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és hatályának beálltára a 5.4. pontban írottak megfelelően irányadók. Ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a VICTORY TRAVEL nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani.

Módosítás (pl.: pénzügyi bizonylatok adataiban történő változtatás, szerződő nevének megváltoztatása, stb.) esetén az Utazó köteles a módosítás miatt felmerülő adminisztratív költségeket a Vivaldi Travelnek megtéríteni, melynek díja: 3.000 Ft/ foglalás.

A VICTORY TRAVEL elállása

 1. VICTORY TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha a VICTORY TRAVEL nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, köteles megtéríteni az Utazónak az elállás következtében felmerült kárát, beleértve a nem vagyoni károkat is, kivéve, ha:

  – az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény veszélyezteti,

  – a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el és a VICTORY TRAVEL erről az elállásáról az Utazót írásban, az utazás megkezdése előtti 20. napig tájékoztatta. A VICTORY TRAVEL elállása esetén köteles az Utazónak az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani, vagy – ha az Utazó a felajánlott utazási szolgáltatást nem fogadja el- az Utazó által befizetett részvételi díjat (díjelőleget) visszafizetni.

Hibás teljesítés

 1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a VICTORY TRAVEL felel. A VICTORY TRAVEL helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti. Az utazásszervező közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.

 2. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a VICTORY TRAVEL úgy teljesít, hogy az Utazó által közölt hibát az Utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a VICTORY TRAVEL azonos, vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Az Utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az Utazónak át kell adni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az Utazó az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős. Az Utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII.28.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadók.

 3. Az utazási vállalkozó felel az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért, kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen ha a hiányosságok az Utazó vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az utazási vállalkozó akaratán kívül áll, és amelynek következményeit az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek tekintendő az, akinek tevékenységét az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondossággal sem láthatta előre.

 4. Ha a VICTORY TRAVEL az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók, továbbá a 472/2017 (12.28) Korm. rendeletben foglaltak érvényesek.

 5. A VICTORY TRAVEL felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket a VICTORY TRAVEL és alvállalkozói, a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a VICTORY TRAVEL őrizetében volt. (Ha az Utazó rendelkezik Utazóbiztosítással, akkor az adott Biztosítótársaság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás kiterjed a poggyász elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a VICTORY TRAVEL felelősséget nem vállal.

 6. Az Utazó által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az Utazó felel.

 7. A VICTORY TRAVEL nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

 8. A VICTORY TRAVEL nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

 9. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a VICTORY TRAVEL felelősséget nem tud vállalni, illetve a bekövetkezett változásokért a VICTORY TRAVEL kártérítési felelősséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. A VICTORY TRAVEL az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az Utazóknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

 10. A VICTORY TRAVEL köteles az utazási szerződéssel az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

 11. Az Utazót ért mindazon károk vonatkozásában, melyet a VICTORY TRAVEL, illetve teljesítési partnere okoz, a kártérítés felső határa a részvételi díj.

 12. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztésére, megsérülésből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni biztosítójánál, amennyiben Utasbiztosítással rendelkezik.

Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

 1. Az érvényes útlevélért ill. az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az Utazó felel, egyben köteles erről az utazást megelőzőn tájékozódni. Az Utazási Iroda köteles az utazási szerződés megkötése során az Utazó figyelmét felhívni a fenti rendelkezésekre.

 2. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a VICTORY TRAVEL a lemondási feltételeket (5.4. pont) lépteti érvénybe.

 3. A VICTORY TRAVEL – az Utazó kérésére – csak az Európai Unió tagállamának állampolgárát köteles tájékoztatni a cél- és tranzitországok útlevél-, vízum-, illetve egészségügyi beutazási szabályairól, előírásairól. Más államok állampolgárainak, ideértve a hontalanokat és a kettős állampolgárokat is, az illetékes diplomáciai képviselet ad felvilágosítást.

Biztosítás

 1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. A BBP biztosítás hiányából eredően keletkezett problémák esetében a VICTORY TRAVEL felelősséget nem vállal. A bankkártyákhoz kapcsolódó külföldi utasbiztosításokkal kapcsolatban az Utazó felelőssége annak külföldön való elfogadása. Az Európai Unió területén használatos un. EU Kártya kiváltása hasznos és célszerű, azonban nem nyújt fedezetet a biztosítási események nagy részében (pl. hazaszállítás, magánkórházi ellátás, lopás, ügyvédi eljárás, stb.). Baleset-, betegség- , poggyászbiztosítás a VICTORY TRAVEL köthető, melynek fajtáiról, árairól, a biztosítás által fedett kockázatokról részletes felvilágosítást kaphat a VICTORY TRAVEL irodáiban.

 2. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítást. (Alapdíj/Részvételi díj 1.5%-a) A biztosításról az Európai Utazási Biztosító zRt., 1132 Budapest Váci u. 36-38 feltételi rendelkeznek. Részletes tájékoztatás irodánkban illetve a weboldalon. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 napon belül írásban kell értesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát. (Önrész 20%)

 3. A VICTORY TRAVEL KFT. biztosítási partnere: Európai Utazási Biztosító zRt., 1132 Budapest Váci u. 36-38. 10.

Egyéb

 1. Fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az Utazó panaszával elsősorban a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat. Előzetesen panasszal élhet az Utazó a Békéltető Testületeknél. A VICTORY TRAVEL által szervezett utazással kapcsolatosan a felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 2. Az Utazó , illetve képviselője az utazási szerződés elfogadásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és a azon személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian természetes személyként (Utazóként), saját részükre vagy nem Utazóként veszik igénybe az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt, jogi személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni a VICTORY TRAVEL felé.

 3. A VICTORY TRAVEL Utazási Iroda nyilvántartási száma U-001884

 4. A VICTORY TRAVEL vagyoni biztosítékát a Európai Utazási Biztosító zRt., 1132 Budapest Váci u. 36-38. 10 nyújtja.

 5. Az utazási szerződés aláírásával az Utazó tudomásul veszi, és kötelező érvényűnek tekinti az utazási iroda utazási és részvételi feltételeit.

 6. A jogszabály idő közbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak.

Metzger Viktória ügyvezető igazgató

VICTORY TRAVEL

Kijelentem, hogy a szerződési nyilatkozatom megtétele előtt tájékoztattak az utazási csomag megrendelésével kapcsolatos általános jogaimról a jogszabálynak megfelelő formanyomtatvány által illetve a VICTORY TRAVEL utazási szerződését a hozzá tartozó kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom. Az EUB útlemondási és biztosítási szabályzatával kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, magam és utazótársaim nevében elfogadom. A szolgáltatást Utazóként veszem igénybe.

Dátum: ………………………………………..

Aláírás ………………………………………………………………………………..